Regulamin

 

III Międzyregionalny Konkurs Kontrabasowy Szkół Muzycznych I i II stopnia

„GRADUS AD PARNASSUM” w Starogardzie Gdańskim

Regulamin

I. Organizator:

Organizatorem III Międzyregionalnego Konkursu Kontrabasowego Szkół Muzycznych
I i II st. „Gradus ad Parnassum” zwanego dalej Konkursem jest na równych prawach:

–  Państwowa Szkoła Muzyczna  I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w  Starogardzie Gdańskim.
–  Stowarzyszenie Kultura Kociewia w Starogardzie Gdańskim.
–  Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

II. Termin i zasięg:

Konkurs jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim i odbywa się co dwa lata w miesiącu listopadzie.
Trzecia edycja konkursu odbędzie się 28 listopada 2012 roku i rozpocznie się
o godz. 10.00 na Auli PSM I st. w Starogardzie Gdańskim.

III. Miejsce:

Konkurs odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 28, 83-200 Starogard Gdański

IV. Cel Konkursu:

 • propagowanie i popularyzacja kontrabasu w szkołach muzycznych I i II stopnia,
 • podnoszenie poziomu gry na kontrabasie uczniów szkół muzycznych,
 • konfrontacja umiejętności wykonawczych uczniów klas kontrabasu poszczególnych  szkół muzycznych I i II stopnia,
 • integracja szkół, nauczycieli oraz uczniów kontrabasu poprzez udział we wspólnym przedsięwzięciu artystycznym,
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych, dydaktycznych pomiędzy szkołami i nauczycielami kontrabasu,
 • przygotowanie uczniów kontrabasu do dalszej nauki w szkolnictwie artystycznym wyższego szczebla,
 • rozwijanie muzykalności i techniki wykonawczej na kontrabasie uczniów szkół muzycznych I i II stopnia,
 • promocja szkoły, miasta Starogard Gdański, Powiatu Starogardzkiego oraz Województwa Pomorskiego poprzez rozwój i animację życia kulturalnego wśród młodzieży szkolnej.

V. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów kontrabasu szkół muzycznych I stopnia  oraz uczniów liceów muzycznych i szkół muzycznych II stopnia.

Wszyscy uczestnicy konkursu przesłuchiwani będą w następujący sposób:

Kategoria 0 –  Grupa początkująca (udział w tej kategorii mogą wziąć wyłącznie uczniowie szkół muzycznych I stopnia – klasa I i II licząc od roku szkolnego, w którym odbywa się konkurs)

Kategoria I – Grupa młodsza (uczniowie szkół muzycznych I stopnia – III i IV rok nauki.  Dopuszcza się udział uczniów klas niższych, o ile uczeń spełni wymogi programowe w tej kategorii).

Kategoria II – Grupa starsza (uczniowie liceów muzycznych i szkół muzycznych II     stopnia).
Uwaga!

Dopuszcza się możliwość udziału uczniów liceów muzycznych i szkół muzycznych II stopnia w kategorii I w przypadku, kiedy w toku nauczania uczeń kształci się od podstaw maksymalnie dwa lata.
Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje organizator po zasięgnięciu opinii Jury.

VI. Program:

1. Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania programu z pamięci.

2.1. W grupie początkującej obowiązuje następujący program:

a) Etiuda lub ćwiczenie obowiązkowe wykonane solo bez akompaniamentu  fortepianu

b) Utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu

Łączny czas prezentacji w tej kategorii nie może przekroczyć 8 min.

2.2  W grupie młodszej obowiązuje następujący program:

a)  Etiuda obowiązkowa wykonana solo bez akompaniamentu fortepianu

b)  Dwie kontrastujące części sonaty barokowej.

c)  Utwór dowolny.

Łączny czas prezentacji w tej kategorii nie może przekroczyć 15 min.

2.2  W grupie starszej obowiązuje następujący program:

a) Etiuda  obowiązkowa, wykonana solo bez akompaniamentu fortepianu

b) I część koncertu na kontrabas lub utwór o charakterze koncertowym

c) Utwór dowolny.

Łączny czas prezentacji w tej kategorii nie może przekroczyć 20 min.

VII. Jury:

 1. Przesłuchań wszystkich uczestników dokona Jury powołane przez  Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
 2. W Jury nie mogą zasiadać aktualni pedagodzy uczniów biorących udział w konkursie.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 4. O podziale nagród decyduje Jury.

VIII. Nagrody:

 1. Wszystkie szkoły delegujące uczniów oraz uczniowie zakwalifikowani do konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 2. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia regulaminowe – dyplomy oraz nagrody.
 3. Za wykonanie utworu obowiązkowego (etiuda) Jury przyzna nagrodę specjalną we wszystkich kategoriach.
 4. W uzasadnionych przypadkach Jury może wyróżnić nauczyciela kontrabasu za najlepiej przygotowanych uczniów uczestniczących w konkursie.

IX. Postanowienia końcowe:

 1. Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w ciągu jednego dnia (w przypadku dużej ilości zgłoszeń do konkursu, organizatorzy mogą przedłużyć przesłuchania o jeden dzień, po uprzednim zawiadomieniu wszystkich zainteresowanych).
 2. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora oraz nie pokrywają kosztów podróży, wyżywienia i noclegu uczestników konkursu oraz ich opiekunów.
 3. Istnieje możliwość zamówienia noclegu i wyżywienia na koszt własny, co należy potwierdzić w karcie zgłoszeniowej.
 4. Szkoły zgłaszające uczestników do konkursu zobowiązane są do opłaty wpisowej w kwocie 80 zł od szkoły (bez względu na ilość zgłoszonych uczniów), którą należy wpłacić na konto Rady Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 28, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 592-19-40-114, Nr konta: 67834000010008243930000001
 5. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonywać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu wraz z dołączonym dowodem wpłaty wpisowego pocztą na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego, ul. Kościuszki 28, 83-200 Starogard Gdański lub mailem na adres: muzyczna1@wp.pl lub faxem na numer: (058) 562-22-15.
 6. Termin zgłoszenia uczestnika konkursu upływa z dniem 09 listopada 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 7. Przedstawicielem organizatorów udzielającym wszelkich informacji na temat   Konkursu jest mgr Tomasz Wiczyński tel. 696-064-353, mail: twicz@wp.pl oraz Dyrekcja PSM I st. w Starogardzie Gdańskim – dyr. mgr Tadeusz Negowski tel./fax (058) 562-22-15
 8. Pełen serwis informacyjny Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.muzyczna-starogard.pl  e- mail muzyczna1@wp.pl oraz na stronie internetowej konkursu www.kontrabas.eu